ISP Squash
 
   
   
 

Hyatt Regency, Mumbai - MISL 2018

  From 25th March 2018, every Sunday at Hyatt Regency, Mumbai
Dipesh Jadhav, Mr.Nilesh Fedane(Hyatt Regency), Anshul Goyal, Santosh More, Khalid Ansari, Sanjay Pawar, Ganesh Kadam
Sanjay Goyal, Imroze Pathan, Ajith Singh, Ashish Gupta, Khalid Ansari, Mrs. Ansari, Mr.Nilesh Fedane(Hyatt Regency), Sonali Zagade, Ashok Nagpal, Mahendra Agarwal
Imroze Pathan, AmitPal Kohli, Ashish Mehta, Ajith Singh, Keval Shah, Ashish Gupta, Urwashi Joshi, Khalid Ansari, Bhavesh Shah, Manager name left, Mr.Nilesh Fedane(Manager, Hyatt Regency), Aishwary Singh, Shashi Pandey
  Vijay Darak, Sonali Zagade, Mr.Nilesh Fedane(Hyatt Regency), Khalid Ansari, Vijay Waghela, Aishwarya K Khubchandani, Ashok Nagpal, Prashant Mohite, Dipesh Borhade
 
Vishant Salvi , Prashant Mohite, Dipesh Jadhav, Ansh Shetty
Aishwarya K Khubchandani, Kishore Vanwari, Ganesh Kadam, Santosh More
Deepak Mandal, Rajiv Gupta, Bhavesh Shah, Urwashi Joshi
Abhishek Agarwal, Aishwary Singh , Puneet Pareek​, Shashi Pandey
Avinash Yadav, Amitpal Kohli
   
 
  Kailash Bhatt, Waqar Pathan
   
 
  Aishwary Singh , Shashi Pandey, Chetan Singh, Pradeep Singh
 
  Navmi Sharma, Keval Shah
 
  Rahul Arora, Deepak Mandal
   
   
 
  Pravin Nair, Gulshan Singh, Ajit Singh, Vicky Kalludi